امروز : 2 خرداد 1398

نمایش خبر

زمان انتشار :
چهارشنبه 21 خرداد 1393

دریافت تاییدیه صلاحیت شرکت های دانش بنیان

21
خرداد
1393

شرکت مفتخر به دریافت تاییدیه صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گردید.

نام شرکت در ردیف 209 از فهرست شرکت هایی که بر اساس قانون می توانند از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده کنند در سایت صندوق نوآوری و شکوفایی قابل مشاهده میباشد.