امروز : 2 خرداد 1398

نمایش خبر

زمان انتشار :
شنبه 3 اسفند 1392

حضور در دومین کنگره اتوماسیون صنعت برق

3
اسفند
1392
حضور در دومین کنگره اتوماسیون صنعت برق

شرکت بردهای هوشمند در دومین کنگره اتوماسیون صنعت برق که در دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 30 بهمن و 1 اسفند برگزار شد حضور فعال داشت و مقاله با عنوان طراحی شبیه ساز ثبات های خطا در سیستم های کنترل صنعتی که مبتنی بر نحوه ی عملکر دستگاه پرینت لاگر  توسط کارشناسان نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان ( آقایان احمد شکاری و محمد علی سعید ) نگارش شده است ارائه نمود.

جهت دریافت متن مقاله اینجا کلیک نمایید.