امروز : 19 مرداد 1399

اعضای هیئت مدیره شرکت الکترونیکی بردهای هوشمند

مهندس سيد احمد سيف الحسيني

مديرعامل

فوق ليسانس برق و الکترونيک

ahmad@ib-eco.com

مهندس مريم اميرزاده سلجوقي

عضو هيئت مديره

فوق ليسانس برق-الکترونيک

amirzadeh@ib-eco.com

دکتر علي فرحبخش

رييس هيئت مديره

دکتري برق-مخابرات

farahbakhsh@ib-eco.com

مهندس علي قاسم پوراحمدي

نائب رييس هيئت مديره

ليسانس برق-الکترونيک

ghasemi@ib-eco.com

مهندس مصطفي صالح گوهري

عضوهيئت مديره

ليسانس کامپيوتر-نرم افزار

salehgohari@ib-eco.com