امروز : 3 مهر 1402

افتخارات و گواهی نامه ها

- کسب رتبه اول در چهارمین جشنواره کارآفرینان برتر امیرکبیر استان کرمان 1387

- کار آفرین برتر جوان کشور در واحد IT در سال 1389

- پژوهشگر برتر در جشنواره پژوهش و فناوری سال 1389

- انتخاب به عنوان فناور برتر در فن بازار تخصصی ICT 2008

- عضو پارک علم و فناوری استان کرمان

- عضو انجمن اتوماسیون صنعتی ایران

- عضو شورای عالی انفورماتیک

- دارای پروانه فنی مهندسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت

-کسب عنوان کارآفرین برتر در سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان کرمان